Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Účtovný systém MRP - K/S

Top produkty
Účtovný systém MRP - K/S

Kompletný softvér účtovno-informačného systému pre stanicu server a jedna licencia pre stanicu klient.

Cena bez DPH 398,32 €

Cena s DPH 477,98 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu

Ucelený účtovno-informačný systém, ktorý posúva hranicu dokonalosti a vytvára tak nové merítko kvality v oblasti účtovných systémov. MRP-K/S v sebe spája na jednej strane mohutný nástroj pracujúci s maximálnou precíznosťou a spoľahlivosťou (vďaka použitej technológii Klient/Server) a na druhej strane si udržuje jednoduchosť a ladnosť ovládania, flexibilitu k meniacej sa legislatíve a intuíciu k rastúcim potrebám užívateľov. Snahou tvorcov tohoto systému bolo vytvoriť dielo, ktoré by v maximálnej možnej miere dokázalo povzniesť a nadchnúť obsluhujúci personál aj pri takej (na prvý pohľad nezaujímavej) činnosti, akou je spracovanie dát účtovných agend. Vďaka použitej vysoko produktívnej technológii DMAL® sa MRP podarilo dosiahnuť aj bezkonkurenčné ceny tohoto systému. Je určený firmám a podnikateľom, požadujúcim na prvom mieste spoľahlivosť a bezpečnosť firemných dát. Tento účtovný systém je možné prevádzkovať v lokálnej počítačovej sieti, cez internet ale aj na jednom počítači. Umožňuje automatizované zaúčtovanie faktúr, pohľadávok/záväzkov, pokladničných pohybov, interných dokladov, skladových pohybov, bankových výpisov a miezd do denníka.

Výhody účtovného systému MRP-K/S

1. Maximálna spoľahlivosť a bezpečnosť ukladaných dát
Maximálna spoľahlivosť chodu a bezpečnosť ukladaných dát akú môžete v súčasnosti získať len pri použití tých najšpičkovejších informačných technológií.

2. Jednoduchosť ovládania
Pri samotnom návrhu sme vychádzali z ovládania, ktoré sme použili pri vizuálnom účtovnom systéme. Ovládanie programu sa nám podarilo upraviť tak, že užívateľ, ktorý bude mať záujem prejsť z nášho vizuálneho účtovného systému na účtovný systém MRP-K/S, na prvý pohľad ani nespozoruje, že pracuje na celkom novom a inom systéme.

3. Jednoduchá inštalácia
Je bežné, že inštalácia iných aplikácií typu Klient/Server trvá až niekoľko dní a musia ju prevádzať iba špičkoví odborníci vyškolení priamo tvorcom programu. Inštaláciu MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnuť aj bežný uživateľ a čas inštalácie bude porovnateľný s inštaláciou iných bežných programov, ktoré nie sú aplikáciou typu Klient/Server! Inštaláciu na viac počítačov v sieti síce neodporúčame zveriť úplnému laikovi - postačí ale priemerný užívateľ (alebo správca) sieťových aplikácií.

4. Vysoká rýchlosť v sieťach LAN
Užívateľ zvyknutý pracovať iba na jednoduchých lokálnych počítačoch pravdepodobne ani nespozná, že pracuje na sieťovej aplikácii. Pri niektorých vybraných funkciách sa dokonca podarilo zvýšiť rýchlosť až niekoľkonásobne v porovnaní s inými sieťovými aplikáciami, ktoré nie sú typu Klient/Server.

5. Maximálna prispôsobivosť rôznym firemným potrebám
Aj keď už v základnej cene sú obsiahnuté všetky bežné moduly, ktoré MRP-K/S ponúka, jednotliví užívatelia ich môžu alebo nemusia všetky využívať. Pri moduloch, ktoré sa užívateľ rozhodne využívať, si naviac môže upraviť ich činnosť rôznymi zmenami v nastaveniach. Celý systém ponúka cez 1000 preddefinovaných výstupných zostáv. V prípade, že by aj tak niekto potreboval vytvárať podľa svojich potrieb nové zostavy, dokáže to urobiť jednoduchým spôsobom pomocou implementovaného editora výstupných zostáv.

6. Možnosť vedenia účtovníctva teoreticky až 9998 firmám
Možnosť vedenia účtovníctva teoreticky až 9998 firmám, čo s obľubou využívajú účtovné firmy a daňoví poradcovia. Tí na tomto účtovnom systéme oceňujú (okrem iného) aj možnosť vytvárania rôznych krížových kontrol a analýz hospodárenia firiem. To im potom umožňuje navrhovať svojím klientom optimalizáciu daňovej záťaže v rámci platných zákonných predpisov.

7. Priaznivá cena
Priaznivá cena, ktorú sa podarilo dosiahnuť najmä použitím novo vyvinutej DMAL® technológie. Doteraz bolo zvykom, že aplikácie typu Klient/Server si kupovali najmä majetnejšie firmy a veľké korporácie. Je bežné, že cena klasických aplikácií typu Klient/Server od iných výrobcov býva rádovo vyššia, ako cena riešenia MRP-K/S.

8. Nadväzuje na MRP-Internetový obchod
Nadväzuje na MRP-Internetový obchod a umožňuje spoluprácu aj s internetovými obchodmi od iných výrobcov.

9. Rozhranie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku
Vzhľadom k tomu, že program je určený pre vedenie agiend podľa slovenskej legislatívy, tak výstupné zostavy sú ponechané len v slovenskom jazyku. Tieto výstupné zostavy sú však užívateľsky modifikovateľné, takže si ich užívateľ môže upraviť podľa svojich potrieb napr. nielen do nemčiny ale aj do taliančiny, francúzštiny, španielčiny, maďarčiny a pod.

Účtovný systém MRP-K/S obsahuje tieto základné moduly:

Peňažný denník umožňuje vedenie evidencie o príjmoch výdajoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,.... Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (prehľad o majetku a záväzkoch, prehľad o príjmoch a výdajoch).

Účtovný denník s možnosťou vedenia podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha, cash flow a pod.- len pre podnikateľské subjekty.

Prijaté/vydané faktúry s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. Rieši elektronickú fakturáciu s digitálnym podpisom PDF dokladov, INHOUSE a ISDOC formát, do faktúr a predfaktúr vkladá QR kódy s platobnými údajmi. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie - využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, ...V prijatých faktúrach kontroluje spoľahlivosť platcov DPH a ich účty.

Objednávky Prijaté/vydané objednávky s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad.

Adresár dodávateľov/odberateľov s možnosťou rôzneho vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Umožňuje ďalej tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

CRM alebo Customer relationship management umožňuje sledovať činnosť na firme, pridelovať úlohy pracovníkom, združovať aktivity pod spoločné projekty.Efektívne rieši obojstrannú komunikáciu medzi firmou a jej zamestnancami a zákazníkmi. Aktivity sú prehľadne usporiadané s plánovacím kalendárom. Sleduje a eviduje jednotlivých riešiteľov konkrétnych úloh, kontroluje rozpracovanosť jednotlivých úloh. Je previazaný s modulom Adries a Kontaktov.

Daňové optimalizácie modul, ktorý Vám pomôže šetriť Vaše peniaze! Pomocou tohto modulu môžete ľahšie sledovať stav Vášho účtovníctva, analyzovať predchádzajúci vývoj hospodárenie vo Vašej firme a na základe získaných výsledkov urobiť strategické plánovanie. Funkcie tohto modulu ocení ako hlavný účtovník zodpovedný za správne zaúčtovanie všetkých dokladov tak aj riadiaci manažéri zodpovední za to, že štátu odvedú v správnom čase len tie peniaze, ktoré mu podľa platných zákonov neodkladne patria.

Sklady s výstupnými zostavami ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

Evidencia majetku zabezpečuje sledovanie rôznych typov majetku. Umožňuje evidovať celú históriu prevedených daňových a účtovných odpisov a zostatkových cien s presnosťou na mesiace, vrátane technických zhodnotení a prerušení odpisov. Na základe užívateľom zvolených podmienok dopočíta nasledujúce odpisy, a to na jednotlivých kartách alebo hromadne.

Maloobchod kompletne nový modul, ktorý umožňuje využívať klientske stanice účtovného systému MRP®-K/S ako maloobchodne pokladne.Pracuje v sieti v On Line režime v priamom prepojení na modul Sklad, umožňuje tlač paragónov na 40 znakovej tlačiarni, eviduje grandtotály (čistý, hrubý, záporný), robí uzávierky, prideľuje detailné práva jednotlivým predavačom a eviduje ich prácu.

Reštaurácia vychádza z maloobchodného predaja. Umožňuje mať napr. otvorené súčasne viac účtov, zlučovať alebo rozdelovať jednotlivé účty, tlačiť objednávky jedál na samostatnej tlačiarni v kuchyni a pod.

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období. Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb.

Pomocné knihy kniha zakáziek s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií, Kniha pokladne s možnosťou viesť viacej pokladní v rôznych menách a s kontrolami so zaúčtovaním v účtovnom denníku, Kniha jázd umožňujúca viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel pre firemné účely a výpočet cestovných náhrad.

Opravy a reklamácie modul umožňujúci vedenie evidencie záručných a mimozáručných opráv. Okrem základnej evidencie agenda umožňuje viesť zoznam súvisiacich organizačných úkonov a zoznam materiálu a prác. Stav zákazky je možné užívateľským nastavením farebne rozlíšiť vzhľadom k dátumu vybavenia zákazky.

Zmluvy (prijaté a vystavené) úplne nová agenda slúžiaca k evidencii prijatých a vystavených zmlúv. Originálne zmluvy je možné ku každému záznamu uložiť ako prílohy v bežných formátoch (napr. PDF, JPG, DOC a pod.).

Kniha bankových výpisov umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov.

Kniha príkazov k úhrade dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

Multiverzia programu umožňuje prehľadné vedenie účtovníctva niekoľko rokov spätne. Profesionálne účtovné firmy možu pomocou tohoto modulu viesť účtovníctvo teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvárať identické kópie vybranej firmy (alebo účtovného roku) a v nich robiť napr. skúšobné zaúčtovanie rôzných dokladov, vyskúšať si rôzne mazania, opravy dát, urobiť napr. predbežnú ročnú uzávierku apod.

Evidencia pošty je modul na evidenciu prijatej a odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukazov na laserových a atramentových tlačiarniach. Umožňuje k sebe pripojiť aj nami doporučované digitálne váhy. Potom dokáže napr. vypočítať aj cenu poštového a pod.

Manažérske grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme nielen za jednotlivé dni, ale až niekoľko rokov spätne. Okrem bežne žiadaných analýz, ako sú porovnanie výnosov a nákladov, HV, vývoj stavov vybraných účtov a pod., umožňuje užívateľom programu nadefinovať si priamo vlastné grafy s vlastnými väzbami medzi jednotlivými účtami.

Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom nastavenie týchto prístupových práv je natoľko prepracované, že Vám okrem bežných základných práv (úplný zákaz, iba čítanie, čítanie a zápis) umožní nastaviť aj rôzne kombinácie týchto práv medzi jednotlivými modulmi, a to v závislosti na vnútornej logike väzieb jednotlivých modulov a spôsobov účtovania.

V súčastnosti ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúci účtovný systém medzi účtovnými systémami MRP.

Podrobný popis systému nájdete tu....

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách