Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 

firmy MRP-Company, spol. s r.o., so sídlom kpt. Jána Nálepku 607/25, 97646 Valaská, poštová adresa P.O. Box 94 97701 Brezno, administratívny kontakt Rázusova 91 Brezno;  IČO:31582320, IČ DPH: SK2020458836; zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Banskej Bystrici vložka číslo 1093/S, ďalej len poskytovateľ.
Tieto Obchodné podmienky určujú práva a povinnosti ako poskytovateľa a prevádzkovateľa
e-shopu, tak aj objednávateľa. Predmetom obchodných podmienok je definícia obchodného vzťahu poskytovateľa a objednávateľa na základe zákona č. 513/1991 Z.z..

 
 
Objednávka
 

Objednávateľ na základe vlastného rozhodnutia a predchádzajúceho sa oboznámenia so základnými najdôležitejšími vlastnosťami objednávaného produktu vykoná objednávku u poskytovateľa elektronicky. Objednávateľ uvedie v objednávke správne a pravdivé údaje objednávateľa ako názov firmy, sídlo , poštovú adresu, meno a priezvisko štatutárneho zástupca, telefónne číslo , e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH.
Elektronická objednávka bude poskytovateľom považovaná za validnú v prípade výberu minimálne jedného produktu objednávateľom  zo sortimentu poskytovateľa, spôsobu úhrady, doručenia a mena osoby, ktorá objednávku vykonala. Dátum objednávky bude vyplnený systémom automaticky.
Po potvrdení objednávky objednávateľom bude objednávka zaevidovaná do systému poskytovateľa  a od tohto okamihu vzniká právny obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom.
Objednávateľ má právo objednávku stornovať bez akéhokoľvek poplatku do času expedície objednávky t.j. odovzdania zásielky prepravcovi. Po tomto okamihu má poskytovateľ v prípade oprávneného stornovania objednávky účtovať objednávateľovi náklady spojené s prípravou, balením a prepravným. Objednávateľ má právo  zadarmo sa zoznámiť  so softvérovými produktami formou demoverzie (plne funkčná verzia programu obmedzená počtom údajov). Potvrdením elektronickej objednávky objednávateľom, objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou využitia demoverzií softverových programov. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok firmy MRP-Company, spol. s r.o. sú jej licenčné softvérové podmienky.

 
 
Spôsob dodávky
 

Objednávateľ má právo odobrať produkty osobne, dobierkou, po úhrade predfaktúry buď zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo internetom. Na základe výberu spôsobu dodávky objednávateľom, vykoná poskytovateľ nevyhnutné úkony na splnenie dodávky.
Ak zásoby objednaného produktu neumožnia poskytovateľovi v dostatočnom množstve a čase vybaviť celú objednávku je povinnosťou poskytovateľa kontaktovať objednávateľa v čo najkratšom čase a  navrhnúť mu približný čas plnenia objednávky.

 
 
Spôsob úhrady a ceny produktov
 

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi objednávku buď v hotovosti v administratívnych priestoroch poskytovateľa, prevodným príkazom, vkladom na účet poskytovateľa alebo dobierkou.
V prípade voľby úhrady objednávky cez inštitút predfaktúry bude produkt expedovaný poskytovateľom iba po úhrade celkovej čiastky predfaktúry objednávateľom na účet poskytovateľa.
Ceny produktov sú definované cenníkom poskytovateľa v čase objednávky a poskytovateľ je povinný vybaviť objednávky v súlade s platným cenníkom v čase objednávky. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo úpravy svojho cenníka, resp. jeho časti.

 
Dodávka zásielky
 

Objednávateľ sa zaväzuje prebrať zásielku na ním definovanej adrese v objednávke (adresa môže byť odlišná od sídla firmy).
Poskytovateľ nezodpovedá za škody na obsahu a celistvosti zásielky po termíne prevzatia zásielky prepravcom. Ak takáto udalosť nastane, objednávateľ uplatní reklamáciu porušenia celistvosti zásielky u prepravcu.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepreberať spätné zásielky zaslané objednávateľom dobierkovou formou.

 
 
Záruka a servis
 

V prípade uplatňovania reklamácie  porušenia zásielky sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť poskytovateľovi, že daná zásielka bola počas prepravy porušená. Na základe  informácií  o stave porušenia zásielky poskytovateľ poučí objednávateľa o  ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie. Prebratím zásielky alebo stiahnutím súboru distr.exe objednávateľ potvrdzuje neporušenosť zásielky, inštalačného softvéru.  Po tomto úkone nieje možné licenciu poskytovateľovi vrátiť.
Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob a prevádzkovanie predmetu zásielky rovnako tak za údaje vytvorené produktami poskytovateľa.

 
Záverečné ustanovenie
 

Objednávateľ vyhlasuje, že  rozumel všeobecným obchodným podmienkam poskytovateľa ako aj licenčným podmienkam a súhlasí s ich textom bez výhrad.
Poskytovateľ nezodpovedá za prípadný ušlý zisk alebo akékoľvek straty či už prepravou zásielky alebo používaním MRP produktov.
V rámci trvania  obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom budú  sa všetky úkony riadiť Obchodným zákonníkom.

 

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách